Etický kodex

Dodržování platných zákonů

Dodržování všech zákonných předpisů a nařízení musí být plně respektováno.
Vzniknou-li v důsledku různých právních systémů jednotlivých zemí rozdílné nároky na dodržování zákonných předpisů, bude jako závazný vnímán nejpřísnější z těchto zákonných předpisů.
Jednání v rozporu s tímto ustanovením může vést k právním důsledkům a sankcím.

Bezpečnost na pracovišti

Vedoucí pracovníci a speciálně vyškolení bezpečnostní pracovníci jsou zodpovědní za nastavení opatření bezpečnosti práce a za dodržování jak bezpečnosti, tak hygienických standardů na pracovišti.
Zaměstnavatel je povinen dbát na dodržování tohoto požadavku a je také povinen podporovat pracovníky v jeho dodržování.
Tato opatření mají za cíl přispět k zamezení nehod a onemocnění zaměstnanců.

Dobrovolná pracovní činnost a lidská práva

Pracovní poměr všech zaměstnanců je dobrovolný a nevynucený. Je nutné dbát na zachování důstojnosti všech zaměstnanců.
Ochrana lidských práv, stejně jako rovnocenné jednání musí být bez výhrad dodržovány. Diskriminace na základě věku, pohlaví, zdravotní schopnosti, původu, náboženství aj. není tolerována a není v souladu se společenským kodexem zaměstnavatele.

Dětská práce

Dětská práce je přísně zakázána. Věk zaměstnance nesmí být nižší, než je státem stanovený věk povinné školní docházky. Obecně nesmí být věk zaměstnance nižší než 15 let.
Nucené, otrocké či jinak vynucené pracovní činnosti jsou bez výjimky zakázány. Mládež mezi 15 a 18 lety nesmí vykonávat žádnou pracovní činnost, která neodpovídá jejich přirozené povaze nebo která by uškodila jejich zdravotnímu stavu, morálce či bezpečnosti.

Ochrana životního prostředí

Smysluplné zacházení s přírodními zdroji je vyžadováno jak od našich partnerů, tak ve stejné míře také od nás. Právně stanovené předpisy týkající se životního prostředí jsou vnímány pouze jako minimální cíle, které je nutné nejen dodržet, ale které by měly být co do kvality i kvantity překročeny.
Jakožto podnikatelé v outdoorové branži bereme naši zodpovědnost za zdravé a harmonické životní prostředí velmi vážně.
Různorodé nasazení v projektech týkajících se životního prostředí je činností, kterou podnikatelé vykonávají nad rámec svých povinností jako doplněk své činnosti.

Svoboda shromažďování a sdružování

Všichni zaměstnanci mají právo v rámci platných právních předpisů založit odborové organizace, popř. se k těmto připojit, či vést jejich jednání.
Zástupci zaměstnanců nesmí být kvůli své funkci diskriminováni a nesmí jim být ve vykonávání této funkce zabraňováno. K vykonávání této činnosti jim musí být poskytnuto veškerých potřebných pracovních prostředků.

Pracovní doba

Pracovní doba musí dopovídat platným zákonem stanoveným nařízením pro danou oblast podnikání. Přesčasy nesmějí být vynucovány, nesmějí se pravidelně opakovat a jejich vykonávání musí být zcela dobrovolné.
Každých sedm dní musí být zaměstnancům poskytnut minimálně jeden den volna k odpočinku.

Odměna

Plat musí bez výjimky odpovídat minimální mzdě v dané oblasti podnikání a musí vystačit k zaopatření základních lidských potřeb. Tento plat by měl mimo to zaměstnancům umožnit volně disponibilní příjem pro sebe a jejich rodiny.
Srážky ze mzdy nesmí vést ke snížení příjmu pod hranici stanovené minimální mzdy.
Složení platu musí být pro zaměstnance plně transparentní, aby měli přehled o tom, z čeho se jejich plat skládá. Přesčasy musí být adekvátně odměňovány a nesmí být prováděny bezplatně, či vynuceně.

 

Tilak, a.s., Žerotínova 627/81, 787 01 Šumperk,
IČO: 25858513, DIČ: CZ-25858513,
Tel:. 583 211 425, e-mail: tilak@tilak.cz, www.tilak.cz 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.SouhlasímDalší informace